<noframes id="vdvlx"><address id="vdvlx"><nobr id="vdvlx"></nobr></address>

  <address id="vdvlx"></address>
  <form id="vdvlx"></form>
   <form id="vdvlx"></form>

     <address id="vdvlx"></address>

      Liên h?: ??i Ye
      ?i?n tho?i:+86-750-6396282
      s? fax:+86-750-6396287
      Trang web:www.genkainokaze.com
      Th?:Xinli-diamondtools@jmsunly.com

      ??a ch?: S? 37, ??i l? Yingang, Khu phát tri?n Jinguzhou, Qu?n Tan H?i, Thành ph? Giang M?n, T?nh Qu?ng ??ng

      S?n xu?t s?n ph?m ch?t l??ng cao ?áp ?ng nhu c?u ng??i dùng

      Jiangmen Xinli Superhard Tools Co., Ltd. là m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao chuyên s?n xu?t các s?n ph?m c?ng c? kim c??ng hi?u su?t cao, nghiên c?u và phát tri?n và bán hàng. Nhà máy c?a chúng t?i áp d?ng c?ng ngh? s?n xu?t tiên ti?n và ph??ng pháp qu?n ly hi?n ??i ?? s?n xu?t và bán các s?n ph?m c?ng c? kim c??ng. Các s?n ph?m c?ng c? kim c??ng ???c s?n xu?t ???c chia thành tám lo?i: con l?n kim c??ng, bánh mài và bánh mài vi?n kim c??ng, bánh mài mài và vát c?nh kim c??ng, s?n ph?m m? ?i?n kim c??ng, l??i c?a vòng b?ng ?á kim c??ng, s?n ph?m d?ng c? th?y tinh kim c??ng, m?i khoan thành m?ng kim c??ng và S?n ph?m hình kim c??ng.


      欧美人妻精品